Công ty Cổ phần Lucky Plus được tổ chức, điều hành theo mô hình của công ty Cổ phần.

Tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Dưới đây là sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty:

 

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931